عربی راهنمائی شهرستان تنکابن

جهت هماهنگی با همکاران وهماهنگی اطلاعات آموزشی این وبلاگ اقدام به فعالیّت نموده ا

بارم عربی سوم نوبت اول(تا آخر درس ۵)

۱-ترجمه لغت                                                                                              ۵/. نمره

۲-ترجمه عربی به فارسی از متن و تمرین (مستقیم،صحیح و غلط و جای خالی)      ۶ نمره

۳-تبدیل جمله ی فارسی به عربی (با توجه به کتاب)                                          ۵/.

۴-وزن کلمات                                                                                               ۱

۵-ماضی و مضارع و ضمایر منفصل                                                                  ۲

۶-فعل امر                                                                                                ۵/۱

۷-ماضی و مضارع منفی                                                                                 ۱

۸-تشخیص اغلاط                                                                                          ۵/.

۹-درک مطلب                                                                                               ۱

۱۰-الدراسات القرآنیه                                                                                     ۱

                                                             

 نمرات شفاهی

  ۱-قرائت شامل(خواندن صحیح عبارت های متن)                                             ۲

  ۲-ترجمه جمله ها و عبارات ولغت های کتاب                                                  ۱

۳-  فعالیت های آموزشی که دانش آموز در طول نوبت انجام داده است .               ۲

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم آبان ۱۳۹۰ساعت 10:14  توسط مصطفی وحدانی   |